Javascript is required to view this map.

goirle

De gemeente Goirle ligt ten zuiden van Tilburg en bestaat uit de kernen Goirle en Riel. De naam van de gemeente met 22.800 inwoners (2011) komt van ‘goer’ dat moeras of drassige grond betekent en ‘loo’ dat staat voor bos.

Van oudsher behoorde Goirle tot de Heerlijkheid Tilburg, maar in 1803 werden beide plaatsen zelfstandige gemeenten. Al in de twaalfde eeuw was er bewoning in Goirle maar tot aan de totstandkoming van de rijksweg van Tilburg naar Turnhout in 1853 veranderde er weinig in het stratenplan van het dorp. Net als Oisterwijk is Goirle ontstaan als straatdorp langs een beekdal, in dit geval van de Leij in het zuiden van het dorp. De meeste ontwikkeling ontstond bij de herdgang Kerk, op de plek van de huidige St. Janskerk, maar ook in het oosten was een nederzetting: Abcoven. Vanuit Kerk liepen kerkwegen naar verder weg gelegen buurtschappen als Ven en Dorp en langzaam groeiden deze nederzettingen aan elkaar, al bleef de bebouwing tot 1850 zeer spaarzaam. Vanaf toen nam de bevolking sterk toe en vonden uitbreidingen plaats langs de oude kerkwegen, zoals de huidige Kloosterstraat, en de nieuw aangelegde Tilburgseweg.

Vanaf de zeventiende eeuw vormde Goirle een centrum in de vervaardiging van leren kaatsballen. Rond 1870 stopte de productie omdat de kaatssport zich geleidelijk tot Friesland beperkte en het weversvak meer opleverde. Deze bedrijfstak was vanaf de zeventiende eeuw opgekomen en rond 1800 was een derde van de beroepsbevolking spinner of wever. Fabriekjes waren klein en de meeste mensen waren thuiswerkers. Dit veranderde toen de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-65) uitbrak waardoor de invoer van katoen stagneerde en de vraag naar linnen toenam. Langs de zuidelijk van Goirle stromende beek de Leij verschenen fabriekscomplexen. De schoorstenen van de fabrieken van Van Puijenbroek en Van Besouw bepalen ook vandaag de dag nog het silhouet van het dorp.

Een groot deel van de industrie is uit Goirle verdwenen en de inwoners gingen in toenemende mate in Tilburg werken. Daardoor veranderde Goirle meer en meer in een forensengemeente. Daarnaast verruilden in het eerste kwart van de twintigste eeuw veel welvarende Tilburgers de stad voor de groene uitvalswegen, waaronder die naar Goirle. De architectenfamilie Bedaux was vanaf 1937 in aanzienlijke mate verantwoordelijk voor de vrijstaande woningen die overal in Goirle verschenen, maar ook andere architecten kregen opdrachten villa’s te bouwen. Vanaf de jaren zestig werd de bevolkingsgroei opgevangen in uitbreidingswijken, waarvan De Hoge Wal ten oosten van Goirle en Boschkens in het noorden de meest recente zijn.

DAT architecten ontwierp tussen 2009 en 2014 (oplevering) een multifunctioneel gebouw, dat hoofdzakelijk als school dienst doet maar ook ruimtes heeft voor sport, fysiotherapie logopedie, remedial teaching en verzorging.

lees meer

Aan de rand van Goirle liggen op naast elkaar gelegen percelen drie villa’s die zich volledig richten op het achterliggende landschap. Alle woningen hebben een verschillend materiaalgebruik, maar steeds zijn natuurlijke materialen en kunststoffen gecombineerd.

lees meer

Jarenlang was de tuin van het Fratersklooster in het centrum van Goirle door een tuinmuur aan het zicht onttrokken. Met het doorbreken van de muur heeft het dorp er een fraai park bij gekregen.

lees meer

Vanaf 2006 bouwt de gemeente Goirle in uitbreidingswijk Boschkens aan ongeveer 800 woningen. Deze liggen in een ring rondom een bestaand bos. Een muur aan de buitenzijde van het plangebied is een continu element en schermt het gebied af van het geluid van de nabijgelegen snelweg. Vrije kavels vormen de overgang van de Doctor Keyzerlaan naar de seriematige woningbouw in de wijk. Inmiddels is het oostelijk deel van Boschkens voltooid.

lees meer

In 1978 begon Jacq. de Brouwer als tekenaar bij het architectenbureau van Peer Bedaux en in 1996 werd hij bureaupartner. Waar Peer Bedaux voortborduurde op de traditionele en meer romantische kant van zijn vader Jos., wortelen de ontwerpen van De Brouwer in diens modern-abstracte lijn.

lees meer

Deze villa met kantoorruimte ligt op een langgerekt kavel, aan twee zijden omsloten door bos. Een vlakke plaat vouwt zich als vloer, achtergevel en dak rondom terugliggende gevels van glas en RVS panelen. Hierdoor ontstaan grote dakoverstekken en een omloop rondom de woning. Het volume is iets opgetild waardoor het landschap onder het gebouw kan doorlopen. Een hellingbaan vanaf de straat en trappen aan de zijkant van de woning leiden naar de entree.

lees meer

In een bosrijke villawijk in het westen van Goirle staat een aantal bungalows die met hun horizontale geleding en zware dakranden kenmerkend zijn voor de jaren zeventig van de vorige eeuw.

lees meer

Textielfabriek Van Besouw, sinds 1885 gevestigd aan de Kerkstraat, was samen met Van Puijenbroek aan de Bergstraat de belangrijkste textielfabriek in Goirle.

lees meer

Deze kerk in traditionalistische stijl heeft een T-vormige plattegrond en bezit een driebeukig schip dat uit vier raamtraveeën bestaat. Oorspronkelijk waren zes traveeën bedacht, maar twee daarvan zijn nooit uitgevoerd. Doordat het middenschip beduidend breder en hoger is dan de zijbeuken, komt er door de spitsboogvensters veel daglicht binnen. Karakteristiek zijn de zware, op de gotiek gebaseerde steunberen die de kerk een stevig uiterlijk geven. Ze zijn afgedekt met tufsteen.

lees meer

In de Doctor Keyzerlaan en aan deTilburgseweg is een concentratie te vinden van woonhuizen die de architectenfamilie Bedaux door de jaren heen heeft ontworpen: zes van Jos. Bedaux, zeven van zijn zoon Peer en recentelijk hebben diens zonen Thomas en Pieter een huis gebouwd iets verderop aan de Kennedylaan. De ontwerpen laten een duidelijke ontwikkeling zien in de architectuuropvattingen van de individuele architecten, maar tonen daarnaast ook de familieverwantschap, met altijd metselwerk, al dan niet gekeimd, veelal zadeldaken, vaak luiken voor ramen en deuren en in de kopgevels een schoorsteen. 

lees meer